Đang tải... Vui lòng chờ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án CPH, tư vấn bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tư vấn đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần

SỞ CÔNG THƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 56/TB-KCTV

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án CPH, tư vấn bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tư vấn đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần

 

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm); ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm;

Trung tâm có nhu cầu tư vấn xây dựng phương án CPH, tư vấn bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tư vấn đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Trung tâm theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thông báo đến các các Tổ chức tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia tư xây dựng phương án CPH, tư vấn bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tư vấn đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần, đề nghị gửi hồ sơ năng lực đến Trung tâm chúng tôi theo địa chỉ:

  • Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.
  • Số 31 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế.
  • Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 12/6/2019 đến 28/6/2019.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

- Niêm yết tại bảng TB của Trung tâm;

- Website Trung tâm;

- Lãnh đạo Trung tâm;

- Lưu: VT, HC.                        

In văn bản

Các tin khác: