Đang tải... Vui lòng chờ...

Hoạt động Đảng, các Đoàn thể

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

NGHỊ QUYẾT 26 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII
TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT SỐ 26 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII

Thực hiện Kế hoạch số 317-KH/ĐU, ngày 16/7/2018 của Đảng ủy Sở Công thương về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).
Thực hiện Kế hoạch số 317-KH/ĐU, ngày 16/7/2018 của Đảng ủy Sở Công thương về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).