Đang tải... Vui lòng chờ...

Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

 

Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tiền thân trước đây là Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Tư vấn phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, là đơn vị sự nghiệp đầu tiên trực thuộc Sở Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự hạch toán, sử dụng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có năng lực uy tín trong ngành.

Năm 2002, Trung tâm chuyển hoạt động cơ chế thị trường, tự chủ theo Nghị định số 43/NĐ-CP của chính phủ. Sự ra đời của Trung tâm, cũng như quá trình phát triển, diễn ra tại thời điểm mà công cuộc đổi mới đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đang ở thời kỳ đầu chuyển mình, đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh nhà giai đoạn 1990-2000. Chính vì vậy nó tạo ra Trung tâm nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thử thách.  Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, sự tâm huyết, phấn đấu đóng góp tư vấn của các kỹ sư, chuyên gia, cùng với các phòng chuyên môn của Sở đã hỗ trợ, tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp, cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thành tích nổi bật của Trung tâm đã được UBND tỉnh – Bộ Công Thương ghi nhận, cụ thể.

- Bằng khen của UBND tỉnh về công tác hỗ trợ tích cực các hoạt động Festival quốc tế Huế năm 2010.

- Bằng khen của UBND tỉnh về công tác Tư vấn hiệu quả dự án phát triển điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Re2).

          - Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về thành tích xuất sắc đóng góp tích cực “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010”.

Năm 2011, khi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ra đời, nhằm giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như xây dựng các chương trình đề án, kế hoạch sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh; ngày 8 tháng 12 năm 2011, Trung tâm được bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên thành Trung tâm Tư vấn công nghiệp và Tiết kiệm năng lượngtheo Quyết định số 2545/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, mở ra một chương mới nâng cao lăng lực của Trung tâm tư vấn phát triển đi đôi với TKNL thân thiện, bảo vệ môi trường; Trung tâm có hợp tác với các trường Đại học, hợp tác Quốc tế với các Tổ chức phi chính phủ như SNV, WWF Việt nam …trong lĩnh vực tuyên truyền thích ứng với biến đổi khí hậu.Trung tâm có trang Web riêng với trang miền là ecchue.gov.vn đăng tải minh bạch các hoạt động của Trung tâm phù hợp với các quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Thương, chỉ đạo chuyên môn, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Văn phòng TKNL Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương và được Bộ công Thương ghi nhận đưa vào mạng lưới 11 Trung tâm TKNL toàn quốc có năng lực.

Ngày 27 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 381/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương. Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc phạm vi lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm).Sau gần 1 năm triển khai thực hiện các bước cổ phần hoá như Kiểm toán Báo cáo tài chính; Kiểm tra quyết toán ngân sách; Kiểm tra thuế; Thẩm định giá trị đơn vị cổ phần hoá; Lập phương án cổ phần hoá; Công bố thông tin doanh nghiệp cổ phần hoá trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ,… Đến nay, công tác tổ chức thực hiện các bước cổ phần hoá Trung tâm đã thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công thương; Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Trung tâm. Ban Giám đốc cùng tập thể CCVC và người lao động Trung tâm cố gắng thực hiện các công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá theo đúng Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In văn bản