Đang tải... Vui lòng chờ...
Thông tin giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TƯ KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Cách đây hơn 20 năm, năm 1996, nắm được thời cơ đổi mới mạnh mẽ của ngành Công Thương khi đường dây truyền tải điện quốc gia 500kV được đưa vào vận hành bắt đầu từ năm 1990, đất nước chuyển qua vận mới, Nghị quyết đại hội tỉnh Thừa Thiên Huế lần 11 giai đoạn 1996-2010, lấy phát triển công nghiệp làm trung tâm thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà…..Trong bối cảnh các nhà đầu tư, chính quyền địa phương các cấp thiếu Tư vấn trong lĩnh vực tư vấn thực hiện cơ chế, chính sách, tư vấn trong lĩnh vực đầu tư đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật,..  Lãnh đạo Sở Công nghiệp - TTCN thời bấy giờ đã xây dựng tham mưu đề xuất với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Sở với chức năng hỗ trợ công tác Quản lý nhà nước của ngành trong lĩnh vực Công nghiệp – TTCN, hỗ trợ tư vấn đầu tư xây dựng  chuyên ngành, hỗ trợ tư vấn ứng dụng chuyển giao công nghệ công nghiệp, công nghiệp nông thôn…

Theo đề nghị chính thức của Sở Công nghiệp – TTCN, và Ban tổ chức chính quyền (nay là Sở nội vụ), Trung tâm chính thức được thành lập theo Quyết định số 2953/QĐ-UBND Ngày ngày 11 tháng 9 năm 1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lấy tên là Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Tư vấn phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, là đơn vị sự nghiệp đầu tiên trực thuộc Sở Công nghiệp .

Đồng chí Phan Thảo – TUV Giám đốc Sở Công nghiệp – TTCN là kiến trúc sư chính cho sự ra đời thành lập Trung tâm

Đồng chí Bùi Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Sở là kiêm nhiệm Giám đốc đầu tiên của Trung tâm, Đồng chí Tôn Thất Hàm, Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật – Phó giám đốc, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự hạch toán, sử dụng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có năng lực uy tín trong ngành.

Năm 2002, Trung tâm chuyển hoạt động cơ chế thị trường, tự chủ theo Nghị định số 43/NĐ-CP của chính phủ, các đồng chí lãnh đạo thôi công tác kiêm nhiệm, theo đề xuất của lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Đình Tài được UBND tỉnh bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm.

Ban Giám đốc hiện tại:  Đồng chí Đào Xuân Ky – Giám đốc, hai Phó Giám Đốc là Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng và đồng chí Trần Văn Dũng.

 Sự ra đời của Trung tâm, cũng như quá trình phát triển, diễn ra tại thời điểm mà công cuộc đổi mới đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đang ở thời kỳ đầu chuyển mình, đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh nhà giai đoạn 1990-2000 có sự chuyển động lớn như xuất hiện các Khu công nghiệp tập trung Phú Bài, Phong Điền, Tứ Hạ…, Nhà máy Bia Huda, khu công nghiệp dệt Thuỷ dương, mở rộng công suất nhà máy xi măng Long Thọ, xi măng Luks, Công ty khai thác khoáng sản; Thuỷ sản, Thuỷ điện… đặc biệt mở đầu điện khí hoá nông nghiệp, đầu tư phát triển điện nông thôn … Chính vì vậy nó tạo ra Trung tâm nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thử thách tuổi đời con non trẻ.  Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo sở qua các thời kỳ ( đồng Phan Thảo, Tôn Thất Bá, Bùi văn Nghĩa, đồng chí Võ Phi Hùng, đồng chí Nguyễn Thanh…), sự tâm huyết ,phấn đấu đóng góp tư vấn của các kỹ sư, chuyên gia, cùng với các phòng chuyên môn của Sở đã hỗ trợ, tham muu UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp, cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thành tích nổi bật của Trung tâm đã được UBND tỉnh – Bộ Công Thương ghi nhận:

- Bằng khen của UBND tỉnh về công tác hỗ trợ tích cực các hoạt động Festival quốc tế Huế  năm 2010.

- Bằng khen của UBND tỉnh về công tác Tư vấn hiệu quả dự án phát triển điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ( Re2) .

          - Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về thành tích xuất sắc đóng góp tích cực “ Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010.

Năm 2011, khi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ra đời, nhằm giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như xây dựng các chương trình đề án, kế hoạch sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh, Ngày 8 tháng 12 năm 2011 Trung tâm được bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên thành Trung tâm Tư vấn công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, mở ra một chương mới nâng cao lăng lực của Trung tâm tư vấn phát triển đi đôi với TKNL thân thiện, bảo vệ môi trường; Trung tâm có hợp tác với các trường Đại học, hợp tác Quốc tế với các Tổ chức phi chính phủ như SNV, WWF Việt nam …trong lĩnh vực tuyên truyền thích ứng với biến đổi khí hậu… Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Thương, chỉ đạo chuyên môn, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Văn phòng TKNL Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương và được Bộ công Thương ghi nhận đưa vào mạng lưới 11 Trung tâm TKNL toàn quốc có năng lực.

  Ngày 27 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 381/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ cở tách bộ phận Khuyến công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại nhập vào Trung tâm Tư vấn công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng. Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương. Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc phạm vi lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

          Trong bối cảnh trên, do tiếp cận kịp thời những quan điểm, chủ trương lãnh đạo tỉnh, của Sở Công Thương, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của tập thể cán bộ Trung tâm đã từng bước phát triển đi lên hoàn thành thắng lợi, nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đời sống, công việc làm cho cán bộ, đứng vững trước thử thách khắc nghiệt của cơ chế thị trường, khẳng định được mình, tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của các ban ngành, doanh nghiệp và xã hội.

          * Về chức năng và nhiệm vụ: theo Quyết định số 568 /QĐ-SCT ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm 02 lĩnh vực chính đó là: Thực hiện nhiệm vụ khuyến công & Nhiệm vụ Tư vấn phát triển công nghiêp).

          * Về tổ chức Trung tâm: Tổ chức bộ máy Trung tâm được sắp xếp, kiệm toàn, đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, qui mô và phạm vi hoạt động trong từng thời kỳ. Ngày đầu thành lập Trung tâm được tổ chức Lãnh đạo và chuyên viên không có phòng ban. Sau quá trình phát triển đến nay Trung tâm có 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.  

          * Về cán bộ: Ngày đầu mới thành lập Trung tâm chỉ có 2 người lãnh đạo kiêm nhiệm không được giao biên chế. Đến nay, lực lượng Trung tâm có 12 người, trong đó đa số người có trình độ Đại học. Có chứng chỉ hành nghề (có 01 biên chế Công chức lãnh đạo; 04 biên chế Viên chức, còn lại là hợp đồng lao động trung hạn, dài hạn ). Ngoài ra Trung tâm còn có thêm một đội ngũ cộng tác viên có trình đội đại học và sau đại học; Trung tâm hợp tác chặt chẻ với các Trường đại học như Đại học Khoa học Huế, Đại học Bách khoa Đà Nẳng, các Trung tâm KC- TKNL trên toàn quốc.

          * Về thiết bị, phương tiên máy móc

          Ngay từ đầu thành lập Trung tâm được trang bị thiết bị thiết yếu cho văn phòng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, được sự quan tâm cảu lãnh đạo Sở và sự tích lũy trong quá trình sản xuất đến nay Trung tâm tự trang sắm phương tiện thiết bị khảo sát, đo lường, phầm mềm thiết kế và dự toán khá đầy đủ. Trung tâm tự mua oto để phục vụ giao dịch, khảo sát công trình.

          * Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Sau khi được thành lập Trung tâm đã tham mưu và tham gia nhiều dự án như: Quy hoạch công nghiệp; quy hoạch các cụm công nghiệp;  Dự án năng lượng nông thôn SNV Việt Nam; Dự án thủy điện , năng lượng gió và năng lượng mặt trời cho các xã vùng sâu vùng xa, đảo biên phòng Sơn Chà; Dự án triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh TT.Huế; Dự án năng lượng nông thôn 2 (Re2); tư vấn thiết kế giám sát các công trình điện, điện chiếu sáng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh miền Trung; Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh và các tỉnh khác như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Trị,…Tuyên truyền trên báo, Đài phát thanh, truyền hình, tổ chức các hội nghị, hội thảo về TKNL, môi trường đổi khí hậu .

          * Về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng:

          Ngay từ đầu thành lập, Trung tâm không có chi bộ, đảng viên sinh hoạt ghép. Sau quá trình phát triển đến năm 2013 Chi bộ Trung tâm được thành lập trực thuộc Đảng bộ Sở Công thương. Tổng số đảng viên chi bộ gồm 5 đồng chí. Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo trung tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

*Công tác thi đua khen thương: Sự phát triển Trung tâm là sự phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các mặt. Từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể đến công tác xã hội nhiều cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở Công Thương,..

*Tích cực tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, tham gia hiến máu nhân đạo …